Skontaktuj się z nami
tel. 660 012 300

Regulamin

Regulamin Programu „WiaryGOdny Dostawca”

§ 1.

Definicje

 

 

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie organizowanym przez GO-Leasing.
 2. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje i terminy, które zostały zdefiniowane poniżej, oznaczają odpowiednio:

a) GO-Leasing – GO-Leasing Lidia Olszewska, ul. Kołobrzeska 1 lok 3, 10-442 Olsztyn, zwany w niniejszym Regulaminie również Organizatorem Programu „WiaryGOdny Dostawca”,

b) Leasing – Leasing polega na czasowym i odpłatnym przekazaniu do używania dla korzystającego przez finansującego określonego przedmiotu, wskazanego przez korzystającego i nabytego w tym celu przez finansującego

c) Finansujący – bank lub inny podmiot gospodarczy finansujący zakup przedmiotu i przekazujący ten przedmiot w używanie Korzystającemu,

d) Korzystający – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, biorąca w używanie przedmiot zakupiony od Dostawcy, poprzez zawarcie umowy leasingu z Finansującym

e) Kupujący – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupu rzeczy,

f) Dostawca przedmiotu leasingu – podmiot, od którego finansujący nabywa przedmiot umowy leasingu wskazany przez korzystającego, ryzyko wyboru dostawcy leży po stronie klienta,

g) Uczestnik – osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, będąca Dostawcą przedmiotów leasingu, spełniająca warunki określone w niniejszym regulaminie,

h) Certyfikat – Certyfikat wydawany przez Organizatora, potwierdzający fakt uczestnictwa w Programie,

i) Program WiaryGOdny Dostawca – Program promowania podmiotów gospodarczych, które wprowadzają do sprzedaży przedmioty leasingu, a zwłaszcza pojazdy używane, z gwarancją braku wad prawnych i wad fizycznych. Program „WiaryGOdny Dostawca” może być nazywany w niniejszym Regulaminie Programem,

j) Regulamin – Regulamin Programu Wiarygodny Dostawca. Regulamin, określa warunki uczestnictwa w  Programie,

k) Umowa – rozumie się przez to Oświadczenie woli Uczestnictwa w Programie Wiarygodny Dostawca oraz akceptację Regulaminu Programu, które przy spełnieniu warunków uczestnictwa w Programie, razem stanowią podstawę przystąpienia do Programu Wiarygodny Dostawca.

 

§ 2.

Cele programu

 

 1. Program „WiaryGOdny Dostawca” wspiera oraz promuje dostawców, którzy dostarczają używane lub nowe przedmioty leasingu, dbając o najwyższą jakość obsługi, bezpieczeństwo oraz

rzetelność w przekazywaniu informacji na temat oferowanych pojazdów i maszyn a tym samym respektują kluczowe wartości Programu, którymi są: wiarygodność, profesjonalizm, zaufanie, bezpieczeństwo i niezależność.

 1. Celem Programu jest:

– budowanie zaufania i standardów bezpieczeństwa w obrocie przedmiotami leasingu, a zwłaszcza pojazdami używanymi,

– rzetelna weryfikacja wiarygodności podmiotów sprzedających przedmioty leasingu,

– zapewnienie  Kupującym i Korzystającym zakupu przedmiotu leasingu w sprawdzonych, rzetelnych i bezpiecznych źródłach.

 

§3.

Korzyści wynikające z Programu

 

 

 1. Uczestnictwo w programie „WiaryGOdny Dostawca” umożliwia:

– posługiwanie się prestiżowym certyfikatem „WiaryGOdnego Dostawcy”, rekomendowanym przez niezależnego brokera leasingu GO-leasing, poświadczającym wiarygodność i rzetelność sprzedawcy,

– wykorzystywanie przez Dostawcę znaku towarowego „WiaryGOdny Dostawca” we wszelkich materiałach reklamowych, dokumentach, fakturach, ofertach, stronach internetowych, wizytówkach, itp.,

–  uzyskanie wsparcia w budowie pozytywnego wizerunku i reputacji firmy na rynku,

– promocję firmy zgodnie z planem marketingowym programu,

– zwiększenie konkurencyjności na rynku dzięki umieszczeniu godła na materiałach reklamowych,

– pozyskanie większej ilości Klientów na oferowane pojazdy i maszyny, dzięki współpracy z przedstawicielami GO-leasing (ponad 40 oddziałów w całej Polsce).

 1. Kupując auto lub maszynę od „WiaryGOdnego Dostawcy” Klienci otrzymują:

– rzetelną informację o historii pojazdu lub maszyny,

– pełną dokumentację auta,

– oryginalny przebieg,

– kompletność dokumentacji samochodu,

– bezpieczeństwo transakcji,

– sprawne i profesjonalne udzielenie leasingu lub kredytu.

 

§ 4.

Warunki uczestnictwa

 

 

 1. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne  z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Certyfikat „WiaryGOdny Dostawca” przyznawany jest na okres 12 miesięcy, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy roczne pod warunkiem utrzymania pozytywnej opinii GO-leasing dotyczącej współpracy z Dostawcą. Przez cały okres posiadania certyfikatu informacja o dostawcy oraz link do jego oferty widnieje na stronie głównej programu www.wiarygodnydostawca.pl.
 4. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dostarczająca przedmioty leasingu, zwłaszcza pojazdy używane, który spełnia łącznie następujące warunki:

– zgłosi wolę uczestnictwa w Programie i zawrze umowę z GO-Leasing,

– akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

– prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą,

– posiada pozytywną opinię minimum 90% Klientów dokonujących zakupu auta lub maszyny u dostawcy – zweryfikowaną przez Organizatora,

– otrzyma pozytywną opinię GO-leasing nt. jakości i standardów obsługi Klientów oraz współpracy w zakresie realizacji transakcji leasingowych,

– udzieli pisemnej gwarancji bezwypadkowości i oryginalności przebiegu sprzedawanego pojazdu oraz posiada jego pełną dokumentację serwisową,

– udzieli minimum 3-miesięcznej gwarancji na sprzedawane używane pojazdy lub maszyny.

 1. Uczestnik zobowiązany jest  do  poinformowania Organizatora Programu o zamknięciu, zawieszeniu działalności bądź o zmianie osobowości prawnej.
 2. Organizator zobowiązuje się do wystawienia Certyfikatu wyłącznie Uczestnikom, którzy spełniają wszystkie warunki  uczestnictwa w Programie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania stałej weryfikacji Certyfikatów przyznanych Uczestnikom.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do posługiwania  się  Certyfikatem wyłącznie w okresie uczestnictwa w Programie i podczas obowiązywania Programu oraz wyłącznie w ramach wykonywania  sprzedaży przedmiotów leasingu.

 

§ 5.

Zasady uczestnictwa

 

 

Koszty związane z przyznaniem certyfikatu oraz z uczestnictwem w programie określone są w cenniku.

 1. Zakres uczestnictwa w Programie zależy od wybranego pakietu:

a) Pakiet podstawowy,

b) Pakiet rozszerzony,

c) Pakiet pełny.

Pakiet podstawowy obejmuje:

a) Przeprowadzenie telefonicznego badania wybranych losowo Klientów dostawcy (minimum 10) w celu weryfikacji warunków wymaganych do otrzymania certyfikatu (satysfakcja 90% Klientów),

b) Przekazanie certyfikatu „WiaryGOdnego Dostawcy” w firmie wydrukowanej (ozdobna ramka) i elektronicznej (pdf),

c) Możliwość korzystania z Godła „WiaryGOdnego Dostawcy” we wszelkich materiałach reklamowych, dokumentach i w Internecie,

d) Możliwość wykorzystania gotowych projektów materiałów reklamowych z godłem „WiaryGOdnego Dostawcy” do wykorzystania przez uczestnika programu we własnym zakresie (np. banner, rollup, wizytówki, pieczątka, flagi, naklejka na szybę, itp.),

e) Umieszczenie informacji o Dostawcy na stronie www programu www.wiarygodnydostawca.pl (odrębna podstrona z wizytówką dostawcy) oraz na stronie głównej www.go-leasing.pl ,

f) Promocja Dostawcy na stronach oddziałowych GO-leasing (promocja lokalna ze współpracującym Partnerem GO-leasing).

Pakiet rozszerzony obejmuje:

a) Zawartość Pakietu podstawowego,

b) Pozyskanie 5 referencji od Klientów Dostawcy oraz umieszczenie ich na stronach internetowych programu www.wiarygodnydostawca.pl (na podstronie z wizytówką Dostawcy) oraz www.go-leasing.pl oraz przekazanie Dostawcy celem wykorzystania ich na własnej stronie internetowej oraz innych materiałach,

c) Banner o wymiarach 3×1,5 m przygotowany wg projektu Organizatora,

d) Pakiet gadżetów z Godłem „WiaryGOdnego Dostawcy”.

Pakiet pełny obejmuje:

a) Zawartość pakietu rozszerzonego,

b) Pozyskanie 10 referencji od Klientów Dostawcy oraz umieszczenie ich na stronach internetowych programu www.wiarygodnydostawca.pl (na podstronie z wizytówką Dostawcy) oraz www.go-leasing.pl oraz przekazanie Dostawcy celem wykorzystania ich na własnej stronie internetowej oraz innych materiałach,

c) Reklama specjalna na stronach programu www.wiarygodnydostawca.pl (baner reklamowy na stronie głównej) oraz www.go-leasing.pl (baner reklamowy na podstronie z informacją o programie „WiaryGOdny Dostawca”) – przez okres 2 x 30 dni w czasie trwania abonamentu,

d) Reklama na Facebooku (oficjalny fanpage programu „WiaryGOdny Dostawca” oraz GO-leasing) – po 2 posty w czasie trwania abonamentu,

e) Banner o wymiarach 6 x 1,5 m lub 2 banery o wymiarach 3 x 1,5 m przygotowane wg projektu organizatora programu.

3.Dostawcy współpracujący z Partnerami GO-leasing są uprawnieni do rabatu za opłaty pakietów abonamentowych. Rabat kształtuje się w sposób następujący:

4.Pakiet podstawowy: 20% za każdą zrealizowaną transakcję leasingową za pośrednictwem GO-leasing (lub kredytu samochodowego) – po sfinalizowaniu 5 transakcji rabat wyniesie 100% (abonament roczny gratis).

5.Pakiet rozszerzony: 12,5% za każdą zrealizowaną transakcję leasingową za pośrednictwem GO-leasing (lub kredytu samochodowego) – po sfinalizowaniu 8 transakcji rabat wyniesie 100% (abonament roczny gratis).

6.Pakiet pełny: 10% za każdą zrealizowaną transakcję leasingową za pośrednictwem GO-leasing (lub kredytu samochodowego) – po sfinalizowaniu 10 transakcji rabat wyniesie 100% (abonament roczny gratis).

 

§ 6.

Wykluczenie z Programu

 

 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia  z  Programu lub  zawieszenia uczestnictwa  w  Programie Uczestnika, który nie spełnia jakiegokolwiek wymogu określonego w § 4 Regulaminu. Jednocześnie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie w przypadku  innego postępowania Uczestnika  naruszającego  dobre  obyczaje,  narażającego  na  szwank  dobre  imię, renomę lub interesy zarówno Organizatora, jak również Programu, jak również próby oszustwa. W przypadku wykluczenia, powtórne uczestnictwo w Programie nie jest możliwe.
 2. Certyfikat może być zawieszony lub cofnięty w każdym czasie w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej lub stwierdzenia przez Organizatora Programu naruszenia warunków przyznawania certyfikatu. Uczestnik Programu może zostać wykluczony z Programu „WiaryGOdny Dostawca” jeżeli:

– zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie wszczęte w stosunku do niego postępowanie upadłościowe,

– zawiesi działalność gospodarczą,

– narusza postanowienia Regulaminu.

 1. W przypadku wykluczenia Uczestnika z Programu „WiaryGOdny Dostawca” traci on prawo do korzystania z materiałów otrzymanych przez Organizatora Programu w tym prawo do korzystania z logotypu „WiaryGOdnego Dostawcy” i Certyfikatu oraz korzystania z zaoferowanych świadczeń i usług oraz zobowiązany jest niezwłocznie usunąć wszelkie informacje, materiały graficzne ze strony internetowej oraz z jakichkolwiek innych miejsc w których zostały umieszczone, a kojarzące się Programem „WiaryGOdny Dostawca”.
 2. O wykluczeniu z Programu, Uczestnik Programu zostanie poinformowany decyzją wysłaną w formie pisemnej. Uiszczone opłaty nie podlegają zwrotowi.
 3. Osoby niebędące Uczestnikami Programu mają możliwość zgłaszania na adres e-mail biuro@wiarygodnydostawca.pl uwag i zastrzeżeń dotyczących Uczestników w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie, w szczególności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.
 4. Po otrzymaniu uwag i zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Organizator zwróci się do danego Uczestnika o złożenie stosownych wyjaśnień.
 5. Należycie zweryfikowane oraz uzasadnione w opinii Organizatora Programu zgłoszenia mogą stanowić podstawę do wykluczenia z Programu „WiaryGOdny Dostawca”.

 

§ 7.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

 

 1. Uczestnik Programu wyraża zgodę na przetwarzanie danych dotyczących prowadzonego przedsiębiorstwa w szczególności takich jak: pełna i skrócona nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, przedmiot działalności, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, logo firmy w celach marketingowych i informacyjnych oraz umieszczenie ich na stronie internetowej www.wiarygodnydostawca.pl
 2. Uczestnikom Programu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Wszelkie pytania, zgłoszenia, zmiany, wykreślenia swoich danych Uczestnik Programu może zgłaszać drogą elektroniczną na adres biuro@wiarygodnydostawca.pl.
 3. Uczestnik Programu wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej informacji handlowych na temat usług oferowanych przez Organizatora Programu „WiaryGOdny Dostawca”.

 

§ 8.

 Postanowienia końcowe

 

 

 1. Biorąc udział w Programie, Uczestnik wyraża zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu i zobowiązuje się przy tym do poinformowania o tym fakcie uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.wiarygodnydostawca.pl.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają  odpowiednio przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora www.wiarygodnydostawca.pl oraz w siedzibie Organizatora określonej w § 1. ust. 2. pkt. a).
 5. Wszelkie spory wynikłe z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem Programu a Organizatorem Programu rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Organizatora Programu.

 

Data publikacji regulaminu: 25 czerwca 2015.

 

KONTAKT

Biuro

LeasingOn

Biuro:
Kraszewskiego 36/2
93-161 Łódź

kom. 660 012 300

e: biuro@leasingon.pl

Masz pytanie?

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez RPS Finance Sp. z o.o., ul. Kraszewskiego 36 93-161 Łódź, powyższych danych osobowych w celu umożliwienia kontaktu drogą telefoniczną lub elektroniczną. Jestem świadoma/y, że zgoda może być odwołana w każdym czasie poprzez poinformowanie RPS Finance sp. z o.o. mailowo na adres biuro@rpsfianace.eu lub pisemnie na adres podany w zakładce kontakt.Więcej informacji – sprawdź.